Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące Zrównoważonego Rozwoju i rozporządzenia SFDR

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała niedawno zalecenie, zgodnie z którym alternatywne spółki inwestycyjne (fundusze ASI) będą zobligowane do ujawniania informacji odnośnie swojej działalności pod kątem zgodności z obowiązkami wynikającymi z regulacji ESG (Environmental, Social, and Governance). Jest to istotny krok w kierunku większej przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze finansowym. KNF nakłada na zarządzających funduszami ASI obowiązek publikacji różnych rodzajów informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Spis treści

01. Regulacje ESG i Zrównoważony Rozwój

02. Rozporządzenie SFDR

03. Rozporządzenie RTS

04. Taksonomia UE

05. Rozporządzenie Klimatyczne

06. Obowiązki Funduszy ASI

07. Kary za niestosowanie przepisów

08. Jak Envirly może pomóc Twojej firmie w ASI

Regulacje ESG i Zrównoważony Rozwój

Regulacje ESG (Environmental, Social, and Governance) odnoszą się do unijnych przepisów i wytycznych dotyczących ujawniania informacji związanych z zrównoważonym rozwojem. Są to zbiory zasad i wymogów, które zarządzający funduszami ASI muszą przestrzegać w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania.

Rozporządzenie SFDR

W pierwszej kolejności, regulacje te odnoszą się do Dyrektywy SFDR.

Dyrektywa SFDR ma na celu poprawę przejrzystości i dostarczanie inwestorom bardziej kompleksowych informacji na temat produktów inwestycyjnych związanych z zrównoważonym rozwojem.

Główne cele Rozporządzenia SFDR to:

 • Promowanie zrównoważonego rozwoju - wspieranie inwestycji zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju (ESG) i przyczynianie się do rozwoju gospodarki o niskim wpływie środowiskowym.
 • Zwiększenie przejrzystości - SFDR nakłada na instytucje finansowe, w tym zarządzających funduszami ASI, obowiązek dostarczania informacji na temat sposobu uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju w swoich produktach inwestycyjnych.
 • Zabezpieczenie konsumentów - ochrona inwestorów poprzez dostarczanie im dokładnych i zrozumiałych informacji dotyczących ryzyka związanego z inwestowaniem w produkty zrównoważone.

W skrócie, Dyrektywa SFDR ma na celu stworzenie bardziej przejrzystego i odpowiedzialnego środowiska inwestycyjnego poprzez regulację i ustandaryzowanie informacji na temat produktów inwestycyjnych związanych z zrównoważonym rozwojem.

Rozporządzenie RTS

Rozporządzenia RTS (Regulatory Technical Standards) są to techniczne standardy regulacyjne wprowadzane przez Unię Europejską w celu uściślenia i wdrożenia przepisów zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach dotyczących rynków finansowych i instytucji finansowych. RTS stanowią szczegółowe wytyczne i procedury dotyczące konkretnej implementacji regulacji, co ma na celu zapewnienie spójności i skuteczności ich stosowania w praktyce.

Taksonomia UE

Taksonomia UE to kompleksowy system klasyfikacji działalności gospodarczych i finansowych pod kątem ich wpływu na cele zrównoważonego rozwoju. Jest to narzędzie stworzone przez Unię Europejską, które ma na celu ułatwienie identyfikacji i promowania inwestycji zgodnych z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zwanych również "zielonymi inwestycjami".

Taksonomia UE jest ważnym narzędziem w ramach unijnych przepisów dotyczących zrównoważonego finansowania, takich jak Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Pomaga ona zarówno instytucjom finansowym, jak i inwestorom w określaniu, które produkty i projekty inwestycyjne są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, wspiera przekształcenie gospodarki w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Rozporządzenie Klimatyczne

Rozporządzenie Klimatyczne ma na celu wspieranie inwestycji zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju w zakresie zmian klimatycznych oraz przyspieszenie procesu przekształcania gospodarki w bardziej zrównoważonym kierunku. Rozporządzenia skupia się na kwestiach związanych z działaniami na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązki Funduszy ASI

Przepisy nakładają na fundusze ASI szereg obowiązków, takich jak publikacja oświadczeń o strategiach wprowadzania ryzyk związanych z zrównoważonym rozwojem, uwzględnianie niekorzystnych skutków inwestycji z perspektywy ESG, a także zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z celami zrównoważonego rozwoju. Należy podać do informacji:

 • sposób realizacji obowiązków ESG,
 • klasyfikacja zarządzanych ASI
 • Regulacje wewnętrzne związane z ESG
 • Adres strony internetowej i wydruk informacyjne dotyczące ESG

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ASI powinny odnieść się do następujących punktów (źródło: Wezwanie nadzorcze dotyczące wymogów Zarządzających ASI wynikających z regulacji ESG):

 • publikacji oświadczenia o strategiach wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 Rozporządzenia SFDR),
 • publikacji oświadczenia o podejściu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 Rozporządzenia SFDR),
 • publikacji oświadczenia o sposobie zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz aktualizacji polityki wynagrodzeń (art. 5 Rozporządzenia SFDR),
 • ujawniania inwestorom ASI oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z dokonywanych inwestycji (art. 6 Rozporządzenia SFDR) oraz podejścia do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 7 Rozporządzenia SFDR)
 • ujawniania inwestorom ASI informacji związanych z promowaniem przez zarządzane ASI aspektów środowiskowych i społecznych (art. 8 SFDR) lub realizacją przez zarządzane ASI celu w postaci zrównoważonych inwestycji (art. 9 SFDR), a także publikacji informacji w tym zakresie na stronach internetowych (art. 10 SFDR), przedstawiania w sprawozdaniach, okresowych AFI (ASI) informacji w zakresie promowania aspektów środowiskowych i społecznych lub realizowania zrównoważonych inwestycji (art. 11 Rozporządzenia SFDR),
 • aktualizacji informacji publikowanych zgodnie z art. 3, art. 5 i art. 10 rozporządzenia SFDR (art. 12 Rozporządzenia SFDR).

Kary za niestosowanie przepisów

Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować surowymi karami finansowymi w tym finansowy. KNF ma uprawnienie do nałożenia kar pieniężnych na zarządzających funduszami ASI, sięgających nawet 3% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych.

Jak Envirly może pomóc Twojej firmie w ASI

Envirly, jako firma specjalizująca się w zrównoważonym rozwoju, jest gotowa wesprzeć fundusze ASI w spełnieniu nowych regulacji. Oferujemy wsparcie w zakresie raportowania ESG, obliczania śladu węglowego, zrozumienia przepisów ESG, w tym taksonomii i Rozporządzenia SFDR.

Zadbajmy wspólnie o to, aby Państwa fundusz ASI był zgodny z regulacjami i unikał niepotrzebnych kar finansowych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach i usługach dla Twojej firmy i rozpocząć proces dostosowywania się do nowych przepisów.

Zobacz więcej

Chętnie opowiemy więcej o wsparciu w Funduszach ASI

Może Cię zainteresować

Ślad Węglowy Organizacji vs Ślad Węglowy Produktu - czym się różnią i dlaczego są ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju?
Ślad węglowy
Ślad Węglowy Organizacji vs Ślad Węglowy Produktu

Ślad Węglowy Organizacji i Ślad Węglowy Produktu to dwa wskaźniki pomagające określić wielkość śladu węglowego

Przeczytaj artykuł
Ślad węglowy a Twoja firma
Ślad węglowy
Ślad węglowy a Twoja firma, czyli baza wiedzy w pigułce

Wszystko o śladzie węglowym - czym jest, jak go zmierzyć, czyli baza wiedzy w pigułce dla przedsiębiorców.

Przeczytaj artykuł
ESG jako kluczowy element konkurencyjności firm
Raportowanie ESG
Raportowanie ESG kluczowym elementem konkurencyjności firm

ESG (ang. environmental, social and governance), czyli społeczna, środowiskowa i zarządcza odpowiedzialność...

Przeczytaj artykuł