Dyrektywa CSRD - jakich przedsiębiorstw dotyczy i od którego roku trzeba będzie raportować wskaźniki zrównoważonego rozwoju (ESG)?

Unijna Dyrektywa dotycząca Raportowania Zrównoważonego Rozwoju weszła w życie 5 stycznia 2023 roku. Nowe przepisy wprowadzone przez Dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), mają na celu zharmonizowanie standardów raportowania przez przedsiębiorstwa informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz zwiększenie porównywalności raportowanych danych zgodnie ze standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Przyjęcie tej dyrektywy przewiduje również budowę bardziej zrównoważonego systemu gospodarczego w Unii Europejskiej. Dyrektywa CSRD powinna zostać wdrożona przez państwa członkowskie UE w ciągu 18 miesięcy w ramach krajowych przepisów prawnych (tj. lipiec 2024).

Spis treści

01. Geneza zmian Dyrektywy CSRD

02. Terminarz i podmioty objęte Dyrektywą CSRD

03. Definicje

04. Dyrektywy

Geneza zmian Dyrektywy CSRD

Dyrektywa CSRD zastępuje wcześniejszą Dyrektywę NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i jest ona znacznie bardziej kompleksowa, zarówno od strony podmiotów, które obejmuje, jak i zakresu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG). Nowe wymogi Dyrektywy CSRD obejmują nie tylko największe podmioty interesu publicznego (jak to było w przypadku raportowania niefinansowego NFRD) ale też małe i średnie przedsiębiorstwa. Dyrektywa CSRD wprowadza również szerszy zakres tematów oraz bardziej szczegółowe wymogi dotyczące składania raportów, koncentrując się na obszarze ESG i sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przewiduje się, że nowa Dyrektywa CSRD zobowiązuje do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG prawie 50 tysięcy przedsiębiorstw w całej UE czyli około 10 razy więcej niż Dyrektywa NFRD.

Terminarz i podmioty objęte Dyrektywą CSRD

Dyrektywa wprowadza nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy. Zmiany w obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie raportowania ESG będą wprowadzane stopniowo, w zależności od wielkości i charakteru firm i grup spółek, wraz z naciskiem na ład korporacyjny.

Za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2024 r. lub po tej dacie (pierwsze sprawozdanie przypada na rok 2025)

 • Duże jednostki interesu publicznego, przekraczające na dzień bilansowy średnią liczbę 500 zatrudnionych w roku obrotowym
 • Jednostki interesu publicznego dominujące dla dużej grupy, przekraczającej na dzień bilansowy, w ujęciu skonsolidowanym, średnią liczbę 500 zatrudnionych w roku obrotowym

Czyli obowiązek raportowania ESG mają podmioty:

 1. interesu publicznego, czyli np. notowane na GPW
 2. przekraczającą średnią liczbę 500 zatrudnionych w roku obrotowym
 3. spełniają przynajmniej jedno z dwóch warunków:
 1. suma bilansowa powyżej 20 mln EUR,
 2. przychody netto ze sprzedaży powyżej 40 mln EUR,

To także tyczy się jednostek interesu publicznego, które są spółką-matką dla grupy spółek, która w ujęciu skonsolidowanym (czyli łącznie) ma na dzień bilansowy średnią liczbę przekraczającą 500 zatrudnionych w roku obrotowym.

Za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2025 r. lub po tej dacie (pierwsze sprawozdanie przypada na rok 2026)

 • pozostałe duże przedsiębiorstwa;
 • pozostałe jednostki dominujące dużej grupy

Czyli obowiązek składania raportu mają:

 1. Jednostki, które nie są jednostkami interesu publicznego, ale spełniają przynajmniej 2 z 3 warunków:
 • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR,
 • przychody netto ze sprzedaży powyżej 40 mln EUR,
 • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym powyżej 250 osób,

 1. Jednostki, które są jednostkami interesu publicznego i nie przekraczają 500 pracowników, ale spełniania przynajmniej 2 z 3 warunków
 • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR,
 • przychody netto ze sprzedaży powyżej 40 mln EUR,
 • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym powyżej 250 osób,

 1. To także tyczy się jednostek, które są spółką-matką dla grupy spółek, które w ujęciu skonsolidowanym (czyli łącznie) spełniają przynajmniej 2 z 3 warunków:
 • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR,
 • przychody netto ze sprzedaży powyżej 40 mln EUR,
 • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym powyżej 250 osób,

Za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2026 r. lub po tej dacie (pierwsze sprawozdanie przypada na rok 2027)

 • małe i średnie jednostki interesu publicznego i niebędące mikro-jednostkami
 • niektórzy emitenci zdefiniowani jako małe i niezłożone instytucje (więcej informacji Dyrektywa (UE) 2022/2464, rozporządzenie (UE) nr 575/2013)
 • niektórzy emitenci zdefiniowani jako wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji  (więcej informacji Dyrektywa (UE) 2022/2464, rozporządzenie (UE) nr 575/2013)

Przez pierwsze dwa lata małe i średnie jednostki interesu publicznego będą mogły nie uwzględniać w sprawozdaniach z działalności informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, jeśli przedstawią powód rezygnacji..

Za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2026 r. lub po tej dacie (pierwsze sprawozdanie przypada na rok 2027)

 • Spółki-matki z kraju trzeciego, które w konsolidacji generują ponad 150 milionów EURO obrotu netto w UE i spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:
 • Posiada spółkę zależną uznawaną w UE za duże przedsiębiorstwo
 • Posiada spółkę zależną posiadającą dłużne lub kapitałowe papiery wartościowe notowane na giełdzie regulowanej przez UE
 • Posiada znaczący oddział w UE, którego obroty netto przekraczają 40 milionów EURO

Definicje

Duże jednostki to jednostki, które na dzień bilansowy przekraczają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów:

a) suma bilansowa: 20.000.000 EUR;
b) przychody netto ze sprzedaży: 40.000.000 EUR;
c) średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250 pracowników

Jednostka interesu publicznego to m.in. emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej.

Dyrektywy

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/EU z dnia 22.10.2014 r. (Dyrektywa NFRD)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14.12. 2022 r. (Dyrektywa CSRD)

Zobacz więcej

Chętnie opowiemy więcej o Dyrektywie CSRD

Może Cię zainteresować

ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm
Raportowanie ESG
ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

ESRS to pierwszy zestaw europejskich standardów raportowania ESG, który będzie podlegał nowej dyrektywie CSRD.

Przeczytaj artykuł
Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące Zrównoważonego Rozwoju i rozporządzenia SFDR
Raportowanie ESG
Fundusze ASI: Obowiązki informacyjne dotyczące ESG i SFDR

Alternatywne spółki inwestycyjne (fundusze ASI) będą zobligowane do ujawniania informacji odnośnie ESG.

Przeczytaj artykuł
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju - co przyniesie dyrektywa CSRD?
Raportowanie ESG
Dyrektywa CSRD - raportowanie zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe obowiązki raportowania dotyczące zrównoważonego rozwoju dla firm w zakresie ESG.

Przeczytaj artykuł