SBTi i ESRS branża spożywcza, regulacje

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju
- co przyniesie dyrektywa CSRD?

Dyrektywa CSRD wprowadza nowe obowiązki raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw w zakresie ESG. Poznaj szczegóły nowej dyrektywy CSRD, harmonogram wdrażania oraz jej wpływ na obowiązki przedsiębiorstw i sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich kilku lat, świadomość i znaczenie czynników ESG (Environmental, Social, and Governance) czyli raportowania niefinansowego w biznesie znacznie wzrosło. Wraz z tym wzrostem, regulacje rządowe również zaczynają zwracać większą uwagę na kwestie związane z ESG. Jednym z najnowszych przykładów jest Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), którą Unia Europejska wprowadza w życie.

Dyrektywa CSRD jest następcą obecnej dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive), która wymaga od firm o określonej wielkości sprawozdawczości ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Jednakże, dyrektywa CSRD zwiększa zakres i dokładność wymaganych raportów ESG, a także nakłada obowiązek ich przekazywania na większą liczbę firm.

Od 1 stycznia 2024 roku dyrektywa CSRD będzie dotyczyć firm, które obecnie podlegają dyrektywie NFRD (czyli firmy zatrudniające ponad 500 osób i będące jednostkami zainteresowania publicznego). Oznacza to, że duże jednostki będą musiały zastosować nowe standardy raportowania i przygotować pierwsze raporty zgodnie z nimi w roku 2025 (za rok 2024). Rok później, czyli dla raportów za rok 2025 publikowanych w 2026 roku, obowiązek raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju obejmie pozostałe duże spółki, które podlegają dyrektywie CSRD (czyli wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników). Dla raportów za rok 2026 publikowanych w 2027 roku, obowiązek ten obejmie ostatnią grupę, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników.

Nowe obowiązki dotyczące CSRD będą obejmować ujawnianie bardziej szczegółowych informacji w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym kluczowych wskaźników wyznaczonych przez UE. Będzie to obejmować informacje na temat emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, zarządzania odpadami, zatrudnienia, dywersyfikacji, praw człowieka, zarządzania ryzykiem i wielu innych czynników ESG.

Ponadto, nowa dyrektywa będzie miała znacznie szerszy zasięg niż dyrektywa NFRD, obejmując wiele podmiotów, które wcześniej nie były zobowiązane do publikowania raportów ESG. W szczególności, będzie to dotyczyć firm, które przekraczają wspomniane wcześnej kryteria dotyczące liczby pracowników, aktywów i obrotów.

Wprowadzenie dyrektywy CSRD ma na celu zwiększenie przejrzystości i spójności raportowania ESG w całej Unii Europejskiej, co z kolei ma na celu ułatwienie porównywania wyników między różnymi firmami i sektorami. Celem jest również stworzenie bardziej spójnych i wiarygodnych informacji dla inwestorów, którzy coraz częściej wykorzystują czynniki ESG jako kluczowe narzędzie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dane, mają być publikowane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, znane jako ESRS (ang. European sustainability reporting standards). Jednocześnie, dla małych i średnich spółek notowanych na giełdzie, przygotowany zostanie dedykowany im, uproszczony standard.

Wprowadzenie CSRD będzie miało duże konsekwencje dla przedsiębiorstw w Europie, ponieważ będą musiały podjąć kroki w celu poprawy jakości swojego raportowania ESG. Konsekwencje te obejmują zmiany w sposobie zbierania i analizowania danych, a także w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju. Nowe wymagania unijnej dyrektywy mogą być również wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą musiały dostosować swoje procesy raportowania ESG do nowych wymogów.

Jednakże wprowadzenie CSRD może również przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw, takich jak zwiększenie zaufania inwestorów i klientów oraz poprawa wizerunku firmy. Wymogi CSRD mogą również pomóc przedsiębiorstwom w identyfikowaniu obszarów, w których istnieją zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju i w opracowaniu planów działań na rzecz ich poprawy.

Wnioski dotyczące wprowadzenia CSRD są jasne: przedsiębiorstwa powinny zacząć przygotowywać się do wdrożenia nowych przepisów już teraz. Zapewnienie jakości i ilości informacji o wpływie przedsiębiorstw na środowisko i społeczność będzie korzystne dla inwestorów, klientów i przedsiębiorstw. Wprowadzenie CSRD jest kolejnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i etycznej gospodarki, a przedsiębiorstwa, które są gotowe na te zmiany, będą o krok przed konkurencją.