Jak przeprowadzić analizę podwójnej istotności pod raportowanie ESG zgodne z Dyrektywą CSRD?

W obliczu narastających oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przedsiębiorstwa stają obecnie przed kluczowym krokiem – wprowadzeniem raportowania ESG zgodnie z Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dyrektywa ta wprowadza obowiązek raportowania niefinansowego od 2024 roku. To przełomowe zadanie wymaga zaangażowania wielu osób i interesariuszy, a od tego pierwszego kroku zależy skuteczność całego procesu. Podobnie jak w przypadku wierzchołka góry lodowej, dobry raport zrównoważonego rozwoju ukrywa pod powierzchnią wiele aspektów, które decydują o jego kompleksowym charakterze. Istotny wpływ na złożenie poprawnego sprawozdania prze objęte obowiązkiem firmy ma solidne przygotowanie. Niniejszy artykuł został stworzony z myślą o dostarczeniu Ci wskazówek dotyczących pierwszego kroku w procesie raportowania niefinansowego zgodnie z Dyrektywą CSRD – analizy podwójnej istotności.

Spis treści

01. ESG - środowisko, polityka społeczna i ład korporacyjny

02. Dyrektywa CSRD odnośnie raportowania zrównoważonego rozwoju

03. Analiza podwójnej istotności

04. Etapy przeprowadzania Analizy podwójnej istotności

ESG - środowisko, polityka społeczna i ład korporacyjny

ESG to skrót od słów Environmental, Social i Governance, które odnoszą się do kluczowych kategorii zrównoważonego rozwoju organizacji. Environmental (kwestie środowiskowe) odnosi się do oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, takiego jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody i zarządzanie odpadami. Social (polityki i spawy społeczne) obejmuje aspekty związane z relacjami społecznymi, jak np. polityka pracownicza, różnorodność i zaangażowanie społeczności lokalnych. Natomiast Governance (Ład korporacyjny, zarządzanie) odnosi się do jakości zarządzania firmą, w tym transparentności, etyki biznesu, jakości zarządzania ryzykiem i relacji z akcjonariuszami.

Dyrektywa CSRD odnośnie raportowania zrównoważonego rozwoju

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) to europejska inicjatywa mająca na celu ustanowienie jednolitych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm. Natomiast ESRS (European Single Reporting Format, Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju, ESSZR) to struktura raportowania, która ma uprościć i ujednolicić proces przekazywania informacji przez firmy działające na rynku Unii Europejskiej. Działania te mają na celu poprawę przejrzystości i jakości raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, co umożliwi inwestorom i społeczeństwu lepsze zrozumienie wpływu działalności firm na społeczeństwo i środowisko. ESRS wprowadzają Analizę podwójnej istotności. Zgodnie z nią istnieje w sumie ponad 100 wskaźników (ponad 1000 tzw. punktów informacji). Nie wszystkie będą obowiązkowe - zgodnie z analizą podwójnej istotności (double materiality) niektóre aspekty należy pominąć (więcej w dodatku na końcu artykułu)

Analiza podwójnej istotności

Analiza podwójnej istotności (double materiality) to zasada określona w Dyrektywie CSRD. Celem jest zidentyfikowanie kluczowych kwestii zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa.  Zgodnie z tą zasadą, przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami ESRS muszą brać pod uwagę zarówno istotność wpływu (impact materiality), jak i istotność finansową (financial materiality) podczas identyfikacji kwestii istotnych, które stanowią podstawę do ujawnienia informacji zrównoważonego rozwoju.

 • Istotność wpływu odnosi się do rzeczywistych lub potencjalnych pozytywnych lub negatywnych skutków zarówno wpływu przedsiębiorstwa na ludzi jak i środowisko w krótko-, średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym, włączając w to operacje firmy, wartość łańcucha dostaw oraz produkty i usługi.
 • Istotność finansowa zachodzi, gdy kwestia zrównoważonego rozwoju generuje lub może generować ryzyka lub szanse, które mają materialny wpływ lub mogą oczekiwać materialnego wpływu na rozwój, pozycję finansową, wyniki finansowe, przepływy pieniężne, dostęp do finansowania lub koszty kapitału przedsiębiorstwa na krótką, średnią lub długą metę.

Zasada podwójnej istotności stanowi połączenie perspektywy finansowej i istotności wpływu. Dany temat uważa się za istotny z perspektywy podwójnej istotności, jeśli: jest istotny z perspektywy istotności finansowej lub  jest istotny z perspektywy istotności wpływu lub  jest istotny z obu tych perspektyw.

Etapy przeprowadzania Analizy Podwójnej Istotności

Etap 1 - Przegląd podstawowych informacji o przedsiębiorstwie i otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju:

 • Zbieranie informacji dotyczących działań firmy i jej otoczenia biznesowego związanych z ESG.
 • Analiza bieżących praktyk zrównoważonego rozwoju i zrozumienie, w jaki sposób przedsiębiorstwo integruje kwestie ESG.

Etap 2 - Identyfikacja listy potencjalnych istotnych kwestii zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu, ryzyk i szans z perspektywy europejskich standardów raportowania.

 • Identifikacja obszarów ESG istotnych dla przedsiębiorstwa.
 • Ocena potencjalnych wpływów, ryzyk i szans związanych z każdą kwestią.
 • Tworzenie listy priorytetów w oparciu o znaczenie każdej kwestii.

Etap 3 - Wybór i określenie strategii zaangażowania interesariuszy:

 • Rozpoznanie głównych interesariuszy firmy, takich jak inwestorzy, pracownicy, klienci i społeczność lokalna.
 • Wybór strategii zaangażowania interesariuszy, uwzględniając różnorodność ich potrzeb i oczekiwań.

Etap 4 - Zaangażowanie interesariuszy:

 • Pozyskiwanie opinii, uwag i informacji od interesariuszy dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju i wpływu organizacji na środowisko

Etap 5 - Ocena istotności wpływu (oddziaływania):

 • Analiza rzeczywistych lub potencjalnych skutków działań firmy na ludzi i środowisko.
 • Określenie stopnia istotności wpływu na różnych horyzontach czasowych.

Etap 6 - Ocena istotności finansowej (ryzyka i możliwości):

 • Analiza, czy kwestie zrównoważonego rozwoju generują ryzyka lub szanse finansowe dla przedsiębiorstwa.
 • Ocena materialnego wpływu na rozwój, pozycję finansową, wyniki finansowe, przepływy pieniężne, dostęp do finansowania lub koszty kapitału.

Etap 7 - Matryca podwójnej istotności (oddziaływania, ryzyka i możliwości):

 • Połączenie istotności wpływu i finansowej w jedną matrycę podwójnej istotności.
 • Identifikacja obszarów, które są istotne z obu perspektyw, co pomaga w skupieniu uwagi na kluczowych kwestiach.

Etap 8 - Samoocena jakości i staranności:

 • Przegląd procesu oceny ESG pod kątem jakości i dokładności zebranych danych.
 • Ocenę skuteczności działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz identyfikację obszarów do ewentualnej poprawy.

Potrzebujesz wsparcia?

Potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu analizy podwójnej istotności, zgodnie z tym, jak wprowadzają analizę podwójnej istotności standardy ESRS? Nasze doświadczone grono ekspertów ESG jest gotowe, aby pomóc Ci w każdym kroku. Korzystając z zaawansowanej technologii Envirly, nie tylko ułatwiamy proces zbierania danych, ale także skutecznie zarządzamy całym procesem.

Razem stworzymy solidne fundamenty dla zrównoważonego wzrostu Twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami: contact@envirly.com

Zobacz więcej

Chętnie opowiemy więcej o Analizie Podwójnej Istotności

Może Cię zainteresować

Dyrektywa CSRD - jakich przedsiębiorstw dotyczy i od którego roku trzeba będzie raportować wskaźniki zrównoważonego rozwoju (ESG)?
Raportowanie ESG
Dyrektywa CSRD - terminarz oraz objęte nią podmioty

Unijna Dyrektywa dotycząca raportowania ESG wprowadza nowe przepisy raportowania zrównoważonego rozwoju firm

Przeczytaj artykuł
Jak przeprowadzić analizę podwójnej istotności pod raportowanie ESG zgodne z Dyrektywą CSRD?
Raportowanie ESG
Analiza Podwójnej Istotności pod raportowanie ESG

Analiza Podwójnej Istotności to zasada znajdująca kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa

Przeczytaj artykuł
ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm
Raportowanie ESG
ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju

ESRS to pierwszy zestaw europejskich standardów raportowania ESG, który będzie podlegał nowej dyrektywie CSRD.

Przeczytaj artykuł