SBTi i ESRS branża spożywcza, regulacje

ESRS – nowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm

ESRS to pierwszy zestaw europejskich standardów raportowania ESG, który będzie podlegał nowej dyrektywie CSRD i obejmie m.in. wymogi dotyczące łańcucha dostaw oraz ładu korporacyjnego. Wdrożenie standardu ESRS planowane jest na czerwiec 2023 roku, a przedsiębiorstwa będą musiały zacząć publikować raporty zgodnie z nim od 2024 roku. Standard będzie wsparciem dla firm w kwestii raportowania ESG.

ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards, to standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, które mają na celu zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom jednolitej metody raportowania informacji ESG. Wkrótce ma zastąpić obecne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i wejdzie w życie w połowie 2023 roku.

Standard ESRS to element dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadzonej przez Komisję Europejską w 2022 roku. Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie przejrzystości i jednolitej jakości raportowania informacji ESG (Environmental, Social, and Governance) przez przedsiębiorstwa notowane na giełdach europejskich oraz innych dużych podmiotów. Dyrektywa CSRD ma zastąpić obecne przepisy dotyczące raportowania niefinansowego, czyli NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i będzie podlegać wdrożeniu w 2024 roku.

Wymogi ESRS będą obejmowały sześć kluczowych obszarów związanych z zrównoważonym rozwojem: środowisko, społeczeństwo, zarządzanie, produkty, ludzie i biznesowy ład. Standard ESRS będzie również odnosił się do wskazówek GRI (Global Reporting Initiative), aby zapewnić zgodność z globalnymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju.

Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP zostanie przygotowany dedykowany standard ESRS 2, który będzie uproszczony i skoncentrowany na najważniejszych obszarach zrównoważonego rozwoju.
Wdrażanie wymagań ESRS będzie etapowe. Do 2024 roku firmy będą mogły stosować zarówno obecne wskaźniki raportowania ESG, jak i nowe standardy. W 2025 roku ESRS stanie się obowiązkowy dla wszystkich spółek notowanych na giełdach europejskich.

Przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na nowe regulacje, ponieważ ich nieprzestrzeganie może prowadzić do negatywnych konsekwencji finansowych. Firmy powinny zacząć przygotowania do wdrożenia nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju już teraz, ponieważ proces ten może wymagać gruntownych zmian w procesach biznesowych oraz systemach raportowania.

Wdrożenie nowych standardów będzie miało wiele konsekwencji dla przedsiębiorstw. Wymusi ono zmiany w procesach raportowania i zakresie ujawnianych informacji. Przedsiębiorstwa będą musiały ujawnić więcej informacji związanych z tematami ESG, takimi jak emisje gazów cieplarnianych, zarządzanie ryzykiem, zaangażowanie społeczności lokalnych i wiele innych.

Nowe wytyczne mają również na celu zwiększenie przejrzystości w łańcuchach dostaw i poprawę jakości informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa. W rezultacie, klienci i inwestorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o zrównoważonym rozwoju i będą mogli podejmować lepiej poinformowane decyzje.

Standard ESRS będzie miał znaczący wpływ na sposób, w jaki firmy będą raportować informacje związane z zrównoważonym rozwojem. Wprowadzenie jednolitego standardu ułatwi porównywanie wyników przedsiębiorstw i pozwoli na bardziej rzetelne oceny ich wpływu na środowisko i społeczeństwo.